MA - ZA: 09:00 - 18:00
info@metafox.nl
Volgende post levering over

Algemene voorwaarden

HomeAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN METAFOX BV

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, uitvoering van opdrachten en leveringen van Metafox BV, verder aan te duiden als Metafox. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Metafox overeengekomen worden.
Onder “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan de koper of opdrachtgever, dan wel eenieder die met Metafox een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Metafox een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht. Ingeval er meerdere afnemers zijn die tezamen een opdracht geven of een order plaatsen, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk jegens Metafox voor voldoening van de (tegen) prestatie, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
Als Metafox niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat Metafox het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
De toepasselijkheid van afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van afnemer wordt door Metafox uitdrukkelijk van de hand gewezen. Zodanige bedingen binden Metafox slechts, voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Metafox zijn aanvaard.

Artikel 2. Aanbod

 1. Alle door Metafox gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, ontwerpen, tekeningen, en daaraan ontleende gegevens.
 2. Een aanbod is slechts bindend indien dit schriftelijk is gedaan door Metafox met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat.
 3. Door Metafox verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.
 4. Metafox behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, deze alleen onder rembours te leveren, of betaling vooraf te verlangen.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand nadat Metafox een order of opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat Metafox met de uitvoering van de order of opdracht is begonnen. De order- resp. opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen vijf werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.
 2. Voor leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen orderbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als orderbevestiging. Deze wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk protesteert.
 3. Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst binden Metafox slechts voor zover zij door Metafox schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Metafox is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte order of opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 4. Prijzen

 1. Behoudens voor zover schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen en tarieven in euro’s, exclusief btw, verzend- en administratiekosten.
 2. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Metafox gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. De prijzen zijn altijd exclusief heffingen die al dan niet van overheidswege worden geheven in verband met de verkoop of het gebruik van door Metafox te leveren zaken, waaronder milieuheffingen, verwijderingsbijdrage en verpakkingsregelingen; Metafox is gerechtigd de betreffende heffingen en kosten aan de afnemer door te belasten.
 4. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van periodiek vervallende bedragen geldt dat Metafox gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving en met inachtneming van een termijn van drie (3) maanden de prijzen en tarieven aan te passen. Wanneer de afnemer niet akkoord gaat met de gewijzigde prijzen en/of tarieven is hij gerechtigd binnen zeven (7) dagen na ontvangst van bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijs- of tariefswijziging zou ingaan. Opzegging laat de verplichtingen van afnemer tot voldoening van de tegenprestatie over de periode tot aan de genoemde geplande ingangsdatum onverlet.

Artikel 5. Klachtenregeling

 1. De afnemer, dan wel een in zijn opdracht handelende derde, dient de door Metafox geleverde zaken terstond (na ontvangst) nauwkeurig te controleren.
 2. Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geheel of in gedeelten geleverde zaken dienen binnen vijf (2) werkdagen na levering daarvan schriftelijk ter kennis te worden gebracht van Metafox, met opgave van leverings- of factuurnummer van de betreffende zending, bij gebreke waarvan elk recht van de afnemer ter zake is vervallen. Geleverde zaken die door afnemer verkeerd of te veel zijn besteld, zijn voor risico afnemer en worden niet teruggenomen door Metafox.
 3. De afnemer zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Metafox in de gelegenheid te stellen een onderzoek te doen naar alle met de klacht gepaard gaande relevante omstandigheden. Indien de afnemer geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de afnemer geen aanspraken ter zake.
 4. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan de afnemer geen rechten ontlenen. Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Metafox.
 5. Afnemer is verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende zaken onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.
 6. Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig dit artikel is geklaagd en genoegzaam door afnemer is aangetoond dat de zaken niet beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen, heeft Metafox de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken, hetzij de betreffende zaken deugdelijk te repareren, hetzij de koopprijs daarvan te restitueren c.q. het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen. Indien dit voor Metafox redelijkerwijs niet mogelijk is, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is Metafox ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten. Het staat de afnemer niet vrij de zaken te retourneren, voordat Metafox daarmee conform de bepalingen van de toepasselijke RMA Voorwaarden Metafox heeft ingestemd.

Artikel 6. Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door Metafox aangewezen bankrekening direct na bestelling of bij het afleveren van de goederen in de winkel. De op de bankafschriften van Metafox vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
 2. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.
 3. Betaling dient ineens te geschieden, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen, waarbij iedere vervallen termijn wordt geacht een afzonderlijke betaling te vormen.
 4. Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en is Metafox, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 3% in rekening te brengen, vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan Metafox verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. De in de boeken van Metafox voor voornoemde kosten opgenomen bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop daarvan.
 5. Indien Metafox daartoe aanleiding ziet, kan Metafox nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.
 6. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen worden bij nieuwe relaties de orders alleen na vooruitbetaling geleverd.
 7. Ingeval de afnemer enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit of overdraagt, indien beslag te zijnen laste wordt gelegd of in geval op redelijke gronden nakoming door de afnemer niet meer te verwachten is, is elke vordering van Metafox op de afnemer terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft Metafox dan het recht om de overeenkomst voor zover nog niet (geheel) uitgevoerd zonder nadere
 8. ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de reeds geleverde nog niet betaalde zaken terug te nemen, dit alles onverminderd het recht van Metafox op betaling, dan wel op schadevergoeding, en haar recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Metafox tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of nog te verrichten diensten, en/of het tekortschieten in de nakoming van zo’n overeenkomst.
 2. De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de zaken zorg te dragen en deze tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en mist het recht de geleverde zaken anders dan na schriftelijke toestemming van Metafox te bezwaren, verhuren, in gebruik te geven en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Metafox heeft voldaan.
 3. Indien en zolang Metafox eigenaar van de zaken is, zal de afnemer Metafox onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaken. Bovendien zal de afnemer Metafox (in dat geval) mededelen waar de zaken, waarvan Metafox eigenaar is, zich bevinden. Bij beslag of (voorlopige) surséance van betaling zal de afnemer onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder resp. de bewindvoerder wijzen op de (eigendom) rechten van Metafox. De afnemer staat ervoor in dat een beslag op de zaken onmiddellijk wordt opgeheven.
 4. Indien dezelfde soort zaken geleverd zijn op een of meer onbetaalde facturen, worden de bij de afnemer aanwezige zaken geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.

Artikel 8. Levertijd

 1. Alle door Metafox genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Metafox bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leverings-datum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient Metafox schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
 2. Overschrijding van de door Metafox opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

Artikel 9. Levering en risico

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanaf magazijn Metafox. Vanaf het moment van levering gaat het risico (van verlies, vergaan, beschadigingen etc.), ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.
 2. Indien is overeengekomen dat de levering in fasen zal plaatsvinden, mag Metafox de leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer het in de voorafgaande fase geleverde schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Metafox gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.
 3. Indien geleverde zaken na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen, dan worden deze te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 10. Transport

 1. De klant van Metafox bepaalt de wijze van transport. De verzending en verpakking bepaalt Metafox. Verzending en vervoer van zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer. Metafox is slechts gehouden een (transport)-verzekering af te sluiten, indien en voor zover Metafox zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

Artikel 11. Overmacht

 1. Indien Metafox door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Metafox gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Metafox op betaling door de afnemer voor reeds door Metafox verrichtte prestaties, voordat sprake was van de overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal Metafox alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Metafox tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden of –beperkingen, bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede tekortkomingen door haar toeleveranciers, waardoor Metafox haar verplichtingen jegens de afnemer in redelijkheid niet (meer) kan nakomen.

Artikel 12. Garantie

 1. Behoudens andersluidend beding in de RMA Voorwaarden Metafox indien overeengekomen, staat Metafox er jegens afnemer voor in dat de geleverde zaken gedurende drie (3) maanden na aflevering voldoen aan de daarvoor geldende en door de leverancier afgegeven specificaties. Indien de productspecificaties de afnemer noch bekend noch kenbaar mochten zijn, staat Metafox er jegens afnemer voor in dat de geleverde zaken gedurende dezelfde periode geen materiaal- of constructiefouten vertonen. De in de vorige zinnen vermelde garantie geldt uitsluitend mits de zaken normaal en zorgvuldig worden gebruikt en alle voor het gebruik gegeven instructies en andere garantievoorschriften opgenomen in de overeenkomst, de RMA Voorwaarden Metafox en in het garantiebewijs, stipt en volledig zijn en worden nagekomen. De garantie houdt uitsluitend in dat Metafox naar beste vermogen deze fouten zal herstellen, dan wel de zaken zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van Metafox. Verbruiksartikelen als accu’s, kabels en geheugendragers zijn van deze garantie uitgesloten. Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge deze garantie worden vervangen, worden eigendom van Metafox. Gebreken dienen schriftelijk bij Metafox te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Voor herstel van om welke reden dan ook verloren gegane gegevens is Metafox nimmer aansprakelijk.
 2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de zaken door anderen dan Metafox zijn gewijzigd of niet vakkundig en regelmatig zijn onderhouden. Evenmin kan de garantie worden ingeroepen indien vervanging heeft plaatsgevonden van enig (onder)deel met minder compatibele en/of kwalitatief niet tenminste met de oorspronkelijke onderdelen gelijkwaardige zaken.
 3. Door voldoening aan één van de in art. 12.1 genoemde prestaties is Metafox terzake van haar verplichtingen volledig gekweten. Afnemer is niet gerechtigd schadevergoeding te vorderen, noch is de afnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 4. Indien zaken door Metafox van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de toepasselijke garantievoorwaarden van de toeleverancier. Metafox zal de afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen. Met name de garantie op Service Pack LCD van Samsung verloopt via Samsung en de doorlooptijd is minimaal 10 werkdagen. LET OP! Belangrijk, de Service Pack LCD dient compleet in de originele doos te worden aangeboden voor garantie. Wordt de garantie door Samsung toegekend dan zal de aankoopprijs worden vergoed. 

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Metafox is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde zaken anders dan met inachtneming van het bepaalde in dit artikel 13. In elk geval is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Metafox te allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs van de zaak ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.
 2. Metafox is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zgn. gevolgschade die afnemer of een derde ter zake van (het gebruik van) de geleverde zaken mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.
 3. Het bepaalde in de voorgaande leden laat onverlet de aansprakelijkheid van Metafox op grond van Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 Burgerlijk Wetboek (Productenaansprakelijkheid).
 4. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Metafox zal de afnemer Metafox vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de geleverde zaken en zal hij Metafox alle schade vergoeden die Metafox lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 14. Geheimhouding

 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs-) informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen.
 2. Het is de afnemer zonder voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Metafox niet toegestaan om documentatie, waarvan de auteursrechten bij Metafox berusten, zowel tijdens de duur als na de beëindiging van de overeenkomst te kopiëren, of te verveelvoudigen of te wijzigen. Het is hem evenmin toegestaan derden hiertoe toestemming te geven.
 3. Bij gebreke van nakoming van het in dit artikel gestelde, verbeurt de afnemer een direct opeisbare boete aan Metafox van € 5.000,- per overtreding c.q. per dag, dat een dergelijke overtreding voortduurt, waarbij iedere bekendmaking of mededeling aan derden dan wel inbreuk op auteursrechtelijk beschermd materiaal of verveelvoudiging of modificatie zonder schriftelijke toestemming van Metafox, als één overtreding wordt aangemerkt.

Artikel 15. Exportrestricties

 1. Afnemer zal nationale en andere (waaronder Amerikaanse) exportrestricties met betrekking tot ingevolge een overeenkomst met Metafox verkregen zaken volledig in acht nemen en deze verplichting bij wederverkoop of enige vorm van terbeschikkingstelling aan derden tevens aan deze derden opleggen. Afnemer vrijwaart Metafox voor enig nadeel dat deze zal lijden indien afnemer deze verplichtingen niet mocht nakomen.

Artikel 16. Geschillen

 1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van Metafox, tenzij anders is overeengekomen. Indien Metafox ten behoeve van afnemer diensten verricht, zijn in aanvulling op de vorenstaande voorwaarden de volgende voorwaarden eveneens van toepassing. In geval van enige onderlinge tegenstrijdigheid prevaleren de bepalingen in art. 1 t/m 16.

Artikel 17. Totstandkoming opdracht

 1. Metafox tracht in haar aanbiedingen een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden te geven.
 2. Metafox heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat of zal ontstaan.
 3. Metafox wordt ter zake van opdrachten voor leveringen van diensten uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door degenen die daartoe blijkens inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel gerechtigd zijn.
 4. Zolang een aanbieding door Metafox niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt Metafox zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten.
 5. Indien naar het oordeel van Metafox of naar het oordeel van de afnemer derden bij de opdracht moeten worden ingeschakeld, is de afnemer gehouden in alle redelijkheid zijn medewerking te verlenen.
 6. Alle contacten met ingeschakelde derden lopen via Metafox. De afnemer kan slechts na overleg met Metafox derden bij de uitvoering van de opdracht betrekken en kan met deze derden niet zelfstandig over werkzaamheden afspraken maken.

Artikel 18. Voortijdige beëindiging opdracht

 1. Indien Metafox of afnemer van oordeel is dat de werkzaamheden door Metafox niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de offerte, de opdrachtbevestiging of eventuele nadere specificaties, zullen partijen in overleg treden. Indien partijen niet tot overeenstemming komen heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst voortijdig te beëindigen met een opzegtermijn van één maand, uitgezonderd opdrachten met een looptijd van minder dan twee maanden. Ingeval van voortijdige beëindiging conform de vorige zin zal afnemer aan Metafox de overeengekomen vergoeding voor diensten verricht tot aan de datum waarop de overeenkomst eindigt verschuldigd zijn. Indien de overeenkomst wordt beëindigd door de afnemer zal deze aan Metafox tevens de kosten vergoeden welke verband houden met gereserveerde capaciteit en inzet van personeel gedurende drie maanden na de datum waarop de overeenkomst eindigt.

RMA-voorwaarden Metafox BV

Deze RMA Voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten tussen Metafox als verkoper en haar afnemer als koper (de “afnemer”) met betrekking tot door Metafox te leveren hardware producten. Tevens zijn van toepassing de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Metafox. In geval van tegenstrijdigheid tussen enige bepaling in deze RMA Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden zullen laatstgenoemde prevaleren. Een dergelijke tegenstrijdigheid laat de gelding van de overige bepalingen in deze RMA Voorwaarden onverlet. Deze RMA Voorwaarden omvatten een RMA procedureregeling voor: defecte producten (1) en verkeerde levering (2).

1. Retouren en RMA-regeling defecte producten

Algemeen

 1. Er wordt onderscheiden tussen afhandeling van DOA, garantieafhandeling en buiten-garantie afhandeling. Meld altijd een defect uiterlijk 3 dagen na ontvangst met evt. foto’s/video’s via rma@Metafox.nl .
 2. Bij producten van een aantal fabrikanten kan de afnemer of eindgebruiker rechtstreeks bij de fabrikant terecht voor de DOA en/of garantieafhandeling van een defect product. Dit is veelal de eenvoudigste en snelste wijze voor reparatie.
 3. Indien de afnemer voor de reparatie van defecte producten van onder 1.2 genoemde fabrikanten gebruik wenst te maken van de RMA-service van Metafox, worden er, naast reparatie- en andere kosten, standaard administratiekosten in rekening gebracht.
 4. Enige garantie van de fabrikant geldt enkel voor hardware defecten. Software valt nooit onder garantie. Metafox is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor virusdetectie, viruspreventie of enige storing of verlies van data als gevolg van virussen, incompatibiliteit, configuratieproblemen etc.

DOA (Dead On Arrival)

 1. DOA-afhandeling geldt alleen voor producten van fabrikanten die een DOA regeling kennen. Deze termijn is doorgaans 3 dagen, behoudens een afwijkende regeling van de fabrikant. In geval van een geaccepteerde DOA heeft de afnemer nooit recht op meer dan omruiling van het defecte product voor een nieuw product. Producten waarvoor geen DOA-regeling bestaat of die buiten de DOA termijn vallen, worden gerepareerd mits vallend onder de garantievoorwaarden van de fabrikant. Voor alle DOA-regelingen geldt dat DOA’s uitsluitend worden geaccepteerd als de producten compleet, inclusief alle accessoires, en in de originele verpakking worden geretourneerd.

Garantie

 1. Een fabrieksgarantie termijn gaat in op het moment van aflevering (factuurdatum, leveringsnota of eindgebruikers factuur). Ten aanzien van defecte producten gaan de meeste fabrieksgaranties uit van reparatie binnen de garantietermijn; bepaalde producten worden echter alleen omgeruild voor een nieuw product of een gelijkwaardige vervanging, afhankelijk van de garantievoorwaarden van de fabrikant. Indien bij controle blijkt dat het product geen DOA is of geen defect vertoont, wordt aan de afnemer onderzoekskosten berekend. Defecten veroorzaakt door software- of configuratie problemen vallen nimmer onder enige garantie.

Garantietermijnen:

Producten: 1 jaar
LCD Display/Touch:

 1. Service Pack: garantie vervalt na het volledig plakken/monteren
 2. Apple Compatible: 1 maand (uitgezonderd: fysieke schade, zoals krassen/barsten)
 3. Apple Incell & Refurbished: 6 maanden (uitgezonderd: fysieke schade, zoals krassen/barsten)
 4. Overige merken: 6 maanden (uitgezonderd: fysieke schade, zoals krassen/barsten)

Afhandeling buiten garantie

 1. Indien producten buiten de garantietermijn vallen dan wel gebreken vertonen als gevolg van oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik (bijv. val-, vochtschade of schade ontstaan bij verzending van het defecte product aan Metafox), ontvangt de afnemer een schriftelijke prijsopgave voor akkoord alvorens tot reparatie wordt overgegaan. Indien door afnemer geen akkoord voor de prijsopgave wordt gegeven, worden de eerdergenoemde onderzoekskosten in rekening gebracht. De garantie van Service Pack LCD vervalt nadat deze is gemonteerd. Test deze alvorens montage.

Procedure
Meld ten alle tijde een RMA aan via rma@Metafox.nl of via jouw account op de website.

 1. Bij een RMA-aanvraag dienen minimaal de volgende gegevens vermeld te worden:
 2. – artikelnummer en product omschrijving, type garantie-afhandeling (DOA, garantie of buiten garantie).
 3. – factuurnummer/leveringsbon (voor DOA/garantiebepaling); – serienummer; – duidelijke klachtomschrijving;
 4. – Indien vooraf reparatie van artikel overeengekomen is met Metafox dient de afnemer overeengekomen bedrag van reparatie te vermelden.
 5. Onvolledig of onduidelijk ingevulde formulieren zullen niet in behandeling worden genomen. Tevens dient altijd een bewijs van garantie bij het product te worden gevoegd. Defecte producten die zonder garantiebewijs worden opgestuurd, zullen als vallend buiten garantie in behandeling worden genomen. Belangrijk: LCD schermen worden alléén in behandeling genomen met doos. De garantie van Service Pack LCD schermen vervallen na het plakken/monteren. Test deze altijd eerst alvorens te monteren. Het niet meesturen van een garantiebewijs kan vertraging van de afhandeling en/of reparatie veroorzaken. Aan de garantie-afhandeling vermeld op het RMA formulier kunnen geen rechten worden ontleend; het bestaan en de omvang van de mogelijk geldende garantie worden vastgesteld zo spoedig mogelijk na ontvangst door Metafox van het defecte product. Producten kunnen slechts worden geretourneerd voor risico van de afnemer en moeten altijd deugdelijk zijn verpakt voor transport. Indien Metafox producten ontvangt die ondeugdelijk zijn verpakt, zullen de verpakkingskosten voor het retourtransport in rekening worden gebracht. Om beschadiging, vertraging bij de reparatie en andere problemen te voorkomen dient afnemer voorafgaand aan retournering van defecte producten tenminste de volgende maatregelen te nemen:
 6. – de afnemer dient een back up van de data te maken (Metafox is nimmer verantwoordelijk voor mogelijk verlies van data);
 7. – de afnemer dient te zorgen voor een deugdelijke transportverpakking;
 8. Defecte producten dienen binnen 7 dagen te worden verstuurd naar Metafox o.v.v. RMA na aanmelding. Corkstraat 46 3047AN Rotterdam
 9. De kosten voor verzending naar Metafox zijn voor rekening van de klant. Ongefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd. De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar Metafox. De verzendkosten van omruiling of retournering aan afnemer van het gerepareerde product zijn voor rekening van Metafox.
 10. Uitzonderingen:
 11. Huismerk producten o.a. Tempered Glass Screenprotector, kabels.
 12. Artikelen van merkproducten zonder verpakking.
 13. Artikelen die om hygiënische redenen niet meer retour gestuurd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld oordopjes, tenzij de verpakking nog gesealed is.

RMA-regeling verkeerde levering door Metafox

 1. Retournering van producten verkeerd geleverd door Metafox aan afnemer geschiedt alleen met inachtneming van onderstaande voorwaarden.
 2. Een RMA-aanvraag dient binnen vijf (5) werkdagen na levering schriftelijk per e-mail te worden ingediend. De te retourneren producten dienen courant en als nieuw verkoopbaar te zijn, in onbeschadigde verpakking, ongeopend en zonder verbroken zegels. Op verzoek van de afnemer bestelde, gecombineerde of aangepaste producten kunnen nimmer worden geretourneerd.
 3. Het RMA-formulier dient duidelijk zichtbaar aan de buitenkant van de transportverpakking te zijn aangebracht.
 4. Producten die zonder RMA-nummer aan Metafox worden teruggestuurd worden geweigerd, evenals ongefrankeerde zendingen. Na ontvangst en controle van de producten in het magazijn volgt de administratieve afhandeling en een evt. creditnota. De hoogte van het creditbedrag is afhankelijk van de staat van de producten, zulks uitsluitend ter beoordeling van Metafox.
 5. Retourneren verkeerd besteld (per 1 januari 2022)
 6. Verkeerd bestelde producten mogen binnen 2 weken na aankoopdatum (factuurdatum) geretourneerd worden in originele staat. De kosten voor een retourzending naar Metafox zijn voor rekening van de klant.

Winkelwagen
Inloggen / Registreren

Nog geen account?

Account aanmaken
Product Categorieëns
Follow:
Cookies
We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Door op deze website te surfen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Akkoord Meer info